17.2.201830 TUL „D – 1” 10-9 gup Individual
41 TUL „D – 2” 8-7 gup Individual
16 TUL „C” 6-5 gup Individual
9 TUL „B” 4-3 gup Individual
9 TUL „A – 1” 2-1 gup Individual
4 TUL „A – 2” I-II dan Individual
1 TUL „A – 3” III-IV dan Individual
27 MATSOGI 10-9 gup Individual
35 MATSOGI 8-7 gup Individual
38 MATSOGI 6-3 gup Individual
11 MATSOGI 2-1 gup Individual
7 MATSOGI I-IV dan Individual
21 SPECIAL TECHNIQUE 10-7 gup Scoreboard
11 SPECIAL TECHNIQUE 6 gup - 4 dan Scoreboard
24 SPEED TEST Scoreboard
23 ENDURANCE TEST Scoreboard
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 5
5
any
FEMALE 4
4
any
MALE 7
7
any
FEMALE 2
2
any
MALE 4
4
any
FEMALE 1
1
any
MALE 1
1
any
FEMALE 1
1
any
MALE 4
4
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-38

MALE 6
6
any
FEMALE 2
2
any
MALE 8
8
any
FEMALE 1
1
any
MALE 12
12
any
FEMALE 3
3
any
MALE 2
2
any
FEMALE 1
1
any
MALE 1
1
any
FEMALE 1
1
any
MALE 2
2
any
FEMALE 2
2
any
children
7-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 4
4
any
FEMALE 3
3
any
MALE 1
1
any
FEMALE 1
1
any
MALE 4
4
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
children-cadets 1
7-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 2
2
any
FEMALE 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MALE 2
2
any
FEMALE 1
1
any
MALE 2
2
any
FEMALE 0
any
children-juniors
9-17
seniors
18-35

MALE 8
8
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
cadets-juniors
11-17
seniors
18-35

MALE 3
3
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
Seniors
18-35
Juniors
15-17
Cadets 2
13-14
Cadets 1
11-12
Children 2
9-10
Children 1
7-8

MALE 0
-57
-63
-70
-78
-85
85+
FEMALE 0
-50
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 4
-50
-56
3
-62
-68
1
-75
75+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
65+
MALE 0
-36
-42
-48
-54
-60
60+
FEMALE 1
-30
-36
-42
-48
-54
1
54+
MALE 3
-30
-36
1
-42
2
-48
-54
54+
FEMALE 1
-24
-30
-36
1
-42
-48
48+
MALE 7
-26
3
-30
-34
1
-38
2
-42
1
42+
FEMALE 2
-24
1
-28
-32
-36
-40
1
40+
MALE 5
-22
4
-26
1
-30
-34
-38
38+
FEMALE 4
-20
-24
3
-28
-32
1
-36
36+
Seniors
18-35
Juniors
15-17
Cadets 2
13-14
Cadets 1
11-12
Children 2
9-10
Children 1
7-8

MALE 2
-57
-63
-70
1
-78
1
-85
85+
FEMALE 2
-50
-56
2
-62
-68
-75
75+
MALE 1
-50
-56
-62
1
-68
-75
75+
FEMALE 1
-45
-50
-55
-60
-65
1
65+
MALE 2
-36
-42
1
-48
-54
1
-60
60+
FEMALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
MALE 11
-30
-36
6
-42
3
-48
1
-54
1
54+
FEMALE 2
-24
-30
1
-36
1
-42
-48
48+
MALE 5
-26
2
-30
2
-34
1
-38
-42
42+
FEMALE 1
-24
-28
-32
-36
1
-40
40+
MALE 5
-22
1
-26
1
-30
3
-34
-38
38+
FEMALE 3
-20
1
-24
1
-28
1
-32
-36
36+
Seniors
18-35
Juniors
15-17
Cadets 2
13-14
Cadets 1
11-12
Children 2
9-10
Children 1
7-8

MALE 16
2
-57
1
-63
6
-70
4
-78
2
-85
1
85+
FEMALE 1
-50
1
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 5
-50
-56
1
-62
2
-68
1
-75
1
75+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
65+
MALE 4
-36
-42
1
-48
1
-54
1
-60
1
60+
FEMALE 1
-30
-36
-42
1
-48
-54
54+
MALE 1
-30
-36
-42
-48
1
-54
54+
FEMALE 2
-24
-30
-36
1
-42
1
-48
48+
MALE 4
-26
2
-30
1
-34
-38
1
-42
42+
FEMALE 3
-24
-28
-32
2
-36
-40
1
40+
MALE 0
-22
-26
-30
-34
-38
38+
FEMALE 1
-20
-24
1
-28
-32
-36
36+
Seniors
18-35
Juniors
15-17
Cadets 2
13-14
Cadets 1
11-12
Children 2
9-10
Children 1
7-8

MALE 1
-57
-63
1
-70
-78
-85
85+
FEMALE 2
1
-50
1
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 2
-50
-56
1
-62
1
-68
-75
75+
FEMALE 0
-45
-50
-55
-60
-65
65+
MALE 6
-36
1
-42
3
-48
1
-54
-60
1
60+
FEMALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
MALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
FEMALE 0
-24
-30
-36
-42
-48
48+
MALE 0
-26
-30
-34
-38
-42
42+
FEMALE 0
-24
-28
-32
-36
-40
40+
MALE 0
-22
-26
-30
-34
-38
38+
FEMALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
36+
Seniors
18-35
Juniors
15-17
Cadets 2
13-14
Cadets 1
11-12
Children 2
9-10
Children 1
7-8

MALE 3
-57
1
-63
1
-70
-78
1
-85
85+
FEMALE 0
-50
-56
-62
-68
-75
75+
MALE 3
-50
1
-56
1
-62
-68
1
-75
75+
FEMALE 1
-45
-50
-55
-60
1
-65
65+
MALE 0
-36
-42
-48
-54
-60
60+
FEMALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
MALE 0
-30
-36
-42
-48
-54
54+
FEMALE 0
-24
-30
-36
-42
-48
48+
MALE 0
-26
-30
-34
-38
-42
42+
FEMALE 0
-24
-28
-32
-36
-40
40+
MALE 0
-22
-26
-30
-34
-38
38+
FEMALE 0
-20
-24
-28
-32
-36
36+
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 4
4
any
FEMALE 0
any
MALE 10
10
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 1
1
any
MALE 2
2
any
FEMALE 0
any
MALE 0
any
FEMALE 1
1
any
MALE 0
any
FEMALE 0
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors
15-17
seniors
18-35

MALE 0
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
MALE 2
2
any
FEMALE 0
any
MALE 4
4
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 0
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors-seniors
15-35

MALE 5
5
any
FEMALE 0
any
MALE 10
10
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 1
1
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
MALE 2
2
any
FEMALE 2
2
any
children 1
7-8
children 2
9-10
cadets 1
11-12
cadets 2
13-14
juniors-seniors
15-35

MALE 5
5
any
FEMALE 0
any
MALE 9
9
any
FEMALE 0
any
MALE 3
3
any
FEMALE 1
1
any
MALE 1
1
any
FEMALE 0
any
MALE 1
1
any
FEMALE 3
3
any